Kostel sv. Anny

BUDOVA KOSTELA

Křesťanský chrám, zasvěcený sv. Anně dostal dominantní polohu uprostřed návsi. Pochází snad z poloviny 16. století. Jedná se o jednolodní stavbu podélně orientovanou s trojboce ukončeným kněžištěm, které má stejnou šířku s lodí obdélníkového půdorysu. Kněžiště s klenutým stropem je ukončené gotickým obloukem a bylo původně samostatnou stavbou. V době vzniku to byla jedna z prvních staveb tohoto druhu i velikosti v širokém dalekém okolí. Jsou domněnky, že snad pamatuje i doby Cyrila a Metoděje. Tuto domněnku dosvědčuje obětní kamenná deskou z monolitu, nad kterou je vystaven současný oltář. Na kamenné menze je vytesán znak Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, kteří tu měli v letech 1535 až 1848 své statky, a dále vytesány letopočty „1617“ a „Restaurováno 1902“.  Podobnou obětní desku má kostel ve Vítochově na Vysočině. V ose západního průčelí předstupuje hranolová věž. Kněžiště a loď jsou opatřeny opěrnými pilíři s pultovou stříškou. Na západních náro­žích lodi jsou opěráky postaveny nakoso. V hladkých fasádách jsou prolomená okna s lomeným záklenkem. Okna ve zvonicovém patře věže mají záklenky půlkruhové. Do kostela se vstupuje sedlovým portálem s kamenným ostěním, členěným pruty s hlubokými výžlabky. Portál je zasazen v západní zdi věže. Kněžiště odděluje od lodi již zmíněný gotický vítězný oblouk. Loď má rovný strop. V 18. století bylo dřevěné zvonicové patro věže nahrazeno zděnou stavbou.

Ve 20. století byl kostel stavebně několikrát opravován. Rozsáhlá oprava kostela proběhla v roce 1922. Opravena byla střecha. Uvnitř byl dán prkenný strop a nahozen štukovou omítkou. Kolem kostela byl hřbitov, kde se již nepochovávalo. Byl obehnán zdí. Ta byla v roce 1923 odstraněna, pohřební plocha osázena růžemi a květinami a kolem vysázen živý plot. V roce 1963 dostal kostel novou fasádu. V roce 1986 byly pořízeny nové prosklené vchodové dveře s kovaným mřížováním, namísto původních dřevěných, osazených kovovým závěsným kruhovým svatováclavským klepadlem. Mříž zhotovil umělecký kovář z Brna Jan ŠPANIHEL. V roce 1988 položila brněnská firma DLAŽBA v prostoru presbytáře novou kamennou dlažbu.

V roce 2010 byla zahájena dosud nejrozsáhlejší oprava zdejšího kostela sv. Anny.

 VĚŽ KOSTELA 

Víme o ní to, že v 18. století bylo dřevěné zvonicové patro věže nahrazeno zděnou stavbou. V roce 1908 byla střecha na kostelní věži pokryta žesťovým, neboli pozinkovaným plechem a o rok později došlo k omítnutí kostelní věže. V roce 2010 prošla rozsáhlou obnovou. Celá dřevěná konstrukce byla nově zhotovena.

KROV 

Ve svém širším okolí jde o ojediněle dochovaný krov, který do roku 2011 neprošel žádnou větší opravou ani konstrukční sanací. Především díky náročnému provedení tesařských spojů jde o cennou ukázku velmi vysoké úrovně tesařského řemesla pokročilého 17. století realizovanou ve venkovském prostředí. Jde o velmi pěkný příklad krovové konstrukce podélně vázané ležatou stolicí raně barokního provedení. Krov nad lodí a presbytářem kostela byl zhotoven z borovic pokácených v letech 1661 až 1662. Stropní trám patra věže byl zhotoven z dubu pokáceného na přelomu let 1695 až 1696. Vyměněný vazný trám krovu nad presbytářem byl zhotoven z jedle pokácené v letech 1822 až 1823. Všechny konstrukční spoje s výjimkou pat krokví a ležatých sloupků jsou zajištěné dřevěnými hřeby.

STŘEŠNÍ KRYTINA

Při vyklízení půdy kostela, před zahájením oprav v roce 2010, se zjistilo, že v prohlubeninách klenby presbytáře byly nad sebou nakupeny tři různě tlusté vrstvy různých materiálů. Nejspodnější vrstvou byla sláma, na ní dřevěné odřezky ze šindelů a na nich pak úlomky z pálené tašky. O tom, že byl kostel pokryt šindelem a pálenou krytinou bobrovkou víme jistě. Nejspodnější vrstva tvořená slámou svádí k domněnce, že před šindelem byla střecha presbytáře pokryta došky. V roce 1963 nahradila šindelovou krytinu lodě, pálená střešní taška bobrovka. Plechová krytina věže pochází z roku1908 abyla v témže roce pouze natřena červenou barvou. V roce 2010 byla dřevěná konstrukce věže nahrazena zcela novou a pokryta střešní taškou bobrovkou. A v letošním roce 2011 byla tou samou krytinou pokryta i loď.

 MALOVANÁ OKNA

Barevná malovaná okna pocházejí z let1906 a1909. Okno s obrazem sv. Josefa, umístěné vpravo při pohledu na hlavní oltář, bylo zhotoveno v roce 1906 firmou GEYLING ve Vídni a nese prvky inspirované dřevěnými řezbami na hlavním oltáři. Téhož roku bylo v Brně u firmy B. ŠKARKA objednáno okno s obrazem sv. Joachyma. Okno nese taktéž prvky inspirované dřevěnými řezbami na hlavním oltáři.

ZVONY

Zvony na věži morašického kostela mají pohnutou historii. Před I. svět válkou byly na věži tři funkční zvony. V době 1. světové války byly dva zvony odevzdány vojenské správě v Miroslavi k válečným potřebám. Zbývající třetí zvon zůstal osamocený; byl velmi namáhán, a proto za něko­lik let pukl.

V roce 1926 byly pořízeny tři nové zvony, vyrobené firmou HILLER z Brna. Vysvěceny a na kostelní věž vyzvednuty byly 22. srpna 1926. Dle přípisu Okresního úřadu Hrotovice ze dne 5. března 1942 musely být zvony sejmuty a odevzdány do sléváren zbrojního průmyslu. V roce 1944 byl pořízen malý zvon, tzv. „umíráček”, s nápi­sem „Sv. Václav”.

Náhradou za zvony zabavené fašisty byly v roce 1970 pořízeny dva nové zvony. Ulil je Gabriel KNOS a Rudolf MANOUŠEK v Martinicích u Velkého Meziříčí. Slavnostní vysvěcení zvonů se uskutečnilo dne 6. září 1970.

HLAVNÍ OLTÁŘ

Byl pořízen roku 1902 za 500 zlatých a pochází z dílny firmy Josef SVOBODA sídlící ve  Velké Bíteši. Posvěcen byl při říjnovém posvícení v témže roce. Předtím tu stával oltář barokový a zdobil ho obraz sv. Anny, který je výřezem z původně mnohem většího obrazu a jeho místo v současnosti je za hlavním oltářem. Po obou stranách oltáře jsou na podstavcích umístěny sochy svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Výklenek oltáře zdobí socha sv. Anny s Pannou Marií. Pochází z roku1918 abyla posvěcena o pouti dne 28. července téhož roku. Generální rekonstrukce se dočkal v roce 2003.

HUDEBNÍ KRUCHTA – KŮR

V západní části lodě se nachází velmi vzácná dřevěná hudební kruch­ta, což dosvědčuje letopočet 1696 vyrytý na spodním nosném trámu. Podobná se v okolí nenachází. V parapetu hudební kruchty jsou zasazeny deskové obrazy čtyř evangelistů, dato­vané taktéž rokem 1696. V průběhu roků2007 a2008 prošla rozsáhlou restaurací.

 

 

 

 

 

 

 

ŽEROTICE

VÝROVICE

TVOŘIHÁZ

TRSTĚNICE

počítadlo

192270 návštěvníků