Stanovy Svazku obcí – Moravia
Višňové 212

Čl. 1 základní ustanovení

Svazek obcí byl v roce 2001 založen podle zákona o obcích.
Čl. 2
Název, sídlo, trvání a předmět činnosti
2.1 Název sdružení: Svazek obcí Moravia
Sídlo sdružení: Višňové 212
Adresa sídla: Višňové č. p. 212, 671 38
Název a sídlo členů svazku: Obec Výrovice, Výrovice 65
Obec Tvořihráz, Tvořihráz 169
Obec Žerotice, Žerotice 154
Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice 102
Městys Višňové, Višňové 212
Obec Trstěnice, Trstěnice 122
Obec Džbánice, Džbánice 50
Obec Morašice, Morašice 121

2.2 trvání sdružení: na dobu neurčitou
2.3 Předmět činností:
a) posláním svazku obcí (dále jen svazku) jsou především úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
c) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů,
d) výkon dalších činností, které jsou v zájmu všech členů svazku,
e) svazek má možnost zřizovat podnikatelské a nepodnikatelské subjekty určené k dosahování cílů a záměrů
f) předmětem činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají třeba jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmem svazku jako celku.
Čl. 3
Vznik a zánik členství ve sdružení
3.1 Členství ve svazku vzniklo podpisem zakladatelské smlouvy. Přistoupení dalšího člena do již existujícího svazku vzniká na základě písemné žádosti schválené zastupitelstvem žádající obce dnem souhlasu všech zástupců výboru svazku na jednání výboru. V písemné žádosti musí být uveden souhlas se stanovami svazku.
3.2 Členství zaniká písemným oznámením doručeným na jednání výboru svazku do 30. 6. kalendářního roku. Členství končí k 31. 12. daného kalendářního roku za povinnosti úplného majetkového vyrovnání s vystupujícím členem.
3.3 Svazek zanikne vystoupením všech členů sdružení nebo může být zrušen usnesením výboru a to všech jejich členů za předpokladu majetkového vyrovnání.
3.4 Svazek zaniká výmazem z registru krajského úřadu.
3.5 Nepřejde-li majetek svazku na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy svazku podílem podle počtu obyvatel.
Čl. 4
Majetek a hospodaření svazku
4.1 Majetek svazku je tvořen základními členskými příspěvky, jejichž výše je na základě usnesení z jednání výboru dne 1. 2. 2012 stanovena ve výši Kč 4000,– za obec na kalendářní rok.
4.2 Svazek je samostatným právním subjektem nesoucím právní a majetkovou odpovědnost za svoji činnost a je samostatně hospodařící na svůj účet.
4.3 Svazek může vytvářet různé fondy dle rozhodnutí výboru svazku.
4.4 Svazek sestavuje a schvaluje svůj rozpočet a hospodaří podle něho. Rozpočet schvaluje výbor svazku na příslušný kalendářní rok a vyúčtování hospodaření provede předseda svazku do tří měsíců po skončení kalendářního roku a předloží výboru svazku ke schválení.
4.5 Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně 15 dnů před projednáním na zasedání výboru svazku, aby se k němu mohli občané obcí, které svazek vytvořili vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě, tj. 10 dnů před jednáním výboru svazku.
4.6 Svazek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích, účtuje podle účtové osnovy a postupu účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
4.7 Roční účetní uzávěrka i zvláštní účetní uzávěrka se provádějí podle obecně závazných předpisů a podléhají podle nich kontrole.
4.8 Svazek zpracovává a příslušných orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů.
4.9 Hospodaření svazku za kalendářní rok je přezkoumáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
5.1 Každý z členů svazku je povinen napomáhat podle svých možností činnosti svazku.
5.2 Jednotliví členové svazku mají právo kontrolovat činnost svazku a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce.
5.3 Člen svazku je povinen respektovat rozhodnutí orgánu svazku a dodržovat stanovy svazku.
5.4 Člen svazku je oprávněn volit a být volen do orgánu svazku.
5.5 Člen svazku má právo vyžadovat od výkonného a kontrolního orgánu svazku informace týkající se činnosti svazku a nahlížet do jeho dokladů.
5.6 Člen svazku má právo dát podnět předsedovi ke svolání výboru.
5.7 Člen svazku je povinen platit členský příspěvek, jehož výše je stanovena výborem svazku.

Čl. 6
Orgány svazku
6.1 Orgány svazku jsou:
a) výbor,
b) předseda,
c) místopředseda,
d) kontrolní a revizní komise.
6.2 funkční období orgánu svazku je shodné s funkčním obdobím obecních zastupitelstev.
Čl. 7
Výbor
7.1 O všech záležitostech svazku rozhoduje výbor svazku. Každý člen jmenuje do výboru jednoho zástupce, kterého může kdykoli odvolat. Výbor volí ze svého svazku předsedu, místopředsedu a tříčlennou kontrolní a revizní komisi. Výbor rozhoduje o všech otázkách, které musí svazku řešit a schází se nejméně dvakrát za rok.
Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů.
Každý z členů výboru má při hlasování 1 hlas, při rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
7.2 Výbor je statutárním orgánem svazku a řídí jeho činnost.
7.3 Výbor má tolik členů, kolik je členů ve svazku.
7.4 Jednání výboru svazku řídí předseda, v případě nepřítomnosti jeho místopředseda.
7.5 Kterýkoliv ze zástupců obcí může dát písemným zmocněním svůj hlas jinému zástupci obce, jestliže se nemůže zúčastnit jednání výboru.

Čl. 8
Předseda svazku
8.1 Předseda svazku je statutárním orgánem svazku, který řídí činnost svazku a jedná jeho jménem. Funkční období předsedy svazku je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva tzn., že první funkční období předsedy končí zvolením nového, nejpozději dva měsíce po zvolení nových obecních zastupitelstev.
8.2 Předseda je statutárním orgánem svazku, jedná a podepisuje se jménem svazku. K názvu svazku připojí svůj podpis.
8.3 Jménem svazku § 20 g) občanského zákoníku jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda zabezpečuje řádné vedení účetnictví.
8.4 Pro styk s peněžními ústavy je pověřen předseda nebo místopředseda.
8.5 Předseda svazku rozhoduje po předchozím usnesení výboru o uzavření pracovních smluv se zaměstnanci svazku a o jejich mzdovém zařazení. Zajišťuje zpracování zpráv o činnosti a hospodaření svazku a tyto zprávy předkládá výboru. Připravuje návrhy rozpočtu a činnosti svazku pro výbor, svolává mimořádné zasedání výboru.
8.6 Předseda svazku je oprávněn rozhodovat o použití finančních prostředků do výše schváleného rozpočtu svazku, pokud se bude jednat o vyšší částku, je třeba předchozí souhlas výboru.
Čl. 9
Kontrolní a revizní komise
9.1 Kontrolní a revizní komise dohlíží na výkon působnosti výboru svazku a uskutečňování předmětu činnosti svazku. Členové kontrolní a revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkající se činnosti svazku a kontrolují, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda předmět činnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami.
9.2 Kontrolní a revizní komise přezkoumává roční účetní uzávěrku a předkládá své vyjádření výboru svazku, svolává výbor svazku, jestliže to vyžadují zájmy svazku a na výboru svazku navrhuje potřebná opatření.
9.3 Kontrolní a revizní komise má tři členy. Pořizuje ze svého zasedání zápis podepsaný všemi členy. Komise se schází na pravidelných zasedáních, nejméně dvakrát za rok. Funkční období komise končí zvolením nové kontrolní a revizní komise na prvním zasedání výboru svazku po komunálních volbách.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
10.1 Změny a doplňky těchto stanov lze provést se souhlasem všech zástupců výboru svazku.
10.2 Změny a doplňky nabývají účinnosti zapsáním do registru svazku, vedeného u Krajského úřadu v Brně.
10.3 Pokud není stanoveno jinak, platí pro činnost svazku příslušná ustanovení platných právních předpisů.

Stanovy svazku obcí MORAVIA byly schváleny výborem dne: 25. dubna 2012

Višňové: 25. dubna 2012

Ladislav Březina Mgr. Vladimír Korek
Místopředseda Předseda

ŽEROTICE

VÝROVICE

TVOŘIHÁZ

TRSTĚNICE

počítadlo

192268 návštěvníků